Výroční zprávy

Veřejná zpráva o činnosti sdružení za rok 2010

O.S. Bolíto se ve své činnosti zaměřuje na tři základní oblasti :

- prevenci dětských úrazů

- pomoc hospitalizovaným dětem

- psychosociální i fyzickou rehabilitaci dětí po proběhlém popáleninovém úrazu

1. prevence dětských úrazů a prezentace sdružení

Na poli prevence termického úrazu O.S. Bolíto pokračovalo v přednáškové a publikační činnosti. Byla navázána aktivní spolupráce s popáleninovým centrem v Brně v distribuci komiksu o popáleninových úrazech. Pod vedením MUDr. Hubové proběhla výuka na ostravských školách. Komiks a letáčky o prevenci úrazů jsou průběžně distribuovány a prezentovány po celé ČR.

Díky mimořádné vstřícnosti jak pražského divadla tak i příbramského divadelního souboru a paní Báry Hrzánové se v lednu 2010 se uskutečnilo v Žižkovském divadle Járy Cimrmana benefiční představení hry Hrdý Budžez. Během představení proběhla v divadelních prostorech výstava o činnosti sdružení, spojená s prodejem triček. Získané peníze byly využity na rekonstrukci dětského odd. popálenin ve FNKV.

Náklady: 29 130,- Kč (trička k benefičnímu představení)

Zisk: 151 944,- Kč

2. pomoc hospitalizovaným dětem

O.S. Bolíto nadále na žádost rodičů a po zvážení sociální situace přispívá dětem ze sociálně slabých rodin na nákup rehabilitačních pomůcek - elastických oblečků.

V roce 2010 byla realizována druhá etapa akce Barvy dětem.Podařilo se nám dokončit výtvarnou rekonstrukci pokojů a chodeb dětského oddělení. Akce měla velice pozitivní ohlas mezi rodiči a našimi dětskými pacienty a podařilo se nám tak výrazně zlepšit prostředí pro hospitalizované děti. Hlavním sponzorem přestavby byla firma Allen and Overy, výtvarné rekonstrukce se ujala akad. malířka paní Šárka Hejnová s dcerou Terezkou.

Náklady: 504 132,- Kč

3.pomoc dětem po proběhlém popáleninovém úrazu

Víkendový pobyt na hradě Křivoklát 8-10.10. 2010

Víkendové, tématicky zaměřené pobyty jsou tradičním místem setkání dětí z celé ČR, rodičů i členů O.S. Bolíto. Jsou určeny především pro děti, které s námi dosud nespolupracovaly a pro děti mladších ročníků, pro které by byl přímořský pobyt příliš dlouhý.Vítáme i přítomnost rodičů. V roce 2010 se za sponzorského přispění paní Hanky Jurčkové , lyžařské školy TIM SKI a vstřícnosti kastelána hradu Křivoklát pana Frencla a jeho rodiny uskutečnil víkendový pobyt pro děti na hradě Křivoklát. Bohatý program na hradě i v okolí byl spojen s četnými soutěžemi a plnil i funkci edukační.Vzájemnou spolupráci a komunikaci dětí s rozdílným stupněm trvalých následků a rozdílným věkem, kterou se nám daří během pobytů posilovat, pokládáme za prioritní v psychosociální rehabilitaci i v procesu začleňování dětí do společnosti.

Náklady: 14 000,- Kč

Přímořský rehabilitačně - ozdravný pobyt pro děti na ostrově Zakynthos 28.5. – 4.6. 2010

Za přispění našeho dlouholetého sponzora CK Alexandria se nám i v tomto roce podařilo uskutečnit přímořský rehabilitačně - ozdravný pobyt, tentokráte na ostrově Zakynthos. Zúčastnilo se jej celkem 15 dětí z celé ČR. Program byl zaměřen na fyzickou rehabilitaci - posilování jemné motoriky, protahování, posilování posturálního svalstva, plavání atd. Podařilo se nám již dlouhodobě začlenit starší děti jako praktikanty, kteří pomáhají v práci s dětmi mladšími. Do programu pobytu byla zařazena celá řada her určených na posílení sebevědomí, sebedůvěry. Důraz klademe na nutnost vzájemné spolupráce a tolerance mezi dětmi , která jim pomáhá v začleňování do společnosti.

Náklady: 169 983,- Kč

Na základě naší dlouholeté spolupráce v rámci Evropské popáleninové společnosti dostalo O.S. Bolíto pozvání na nominaci 5 dětí ( od 13-18 let) a 2 vedoucích na mezinárodní tábor ve Velké Británii. V srpnu 2010 se skupina českých dětí zúčastnila campu pro děti z celého světa ve Velké Británii. Akce měla pro O.S.Bolíto následující výstupy:

- navázání nových kontaktů po celém světě a výměnu zkušeností v organizaci programů kempů a zařazení O.S. Bolíto do mezinárodních aktivit podpory dětí s termickým traumatem, s perspektivou účasti českých dětí na dalších mezinárodních akcích

- umožnila dětem seznámit se s dětmi různých ras, různého sociálního a kulturního prostředí a různým stupněm postižení a navázat přátelství s dětmi z celého světa

- náročný sportovní program byl koncipován na vzájemnou spolupráci mezi dětmi z celého světa a tím se děti učily toleranci a respektu

- zlepšení jazykových dovedností jak dětí tak vedoucích

Účast na mezinárodním campu měla mezi dětmi obrovský ohlas a jsme přesvědčeni, že měla i velký význam pro jejich další zapojení do práce O.S. Bolíto. Naše zkušenosti byly prezentovány na odborných akcích pořádaných Společností popáleninové medicíny ČLS JEP.

Náklady : 41 929,- Kč

O.S. Bolíto svými zkušenosti přispělo do oficiální publikace EBA ( Evropské popáleninové společnosti) How to Organise Burn Camp, Clubs and Other Support Programmes for Burn Survivors, kde jsme uvedeni jako spoluautoři.

Publikace slouží jako návod pro organizaci, založení a pořádání táborů v rámci EU.

V roce 2010 navázalo O.S. Bolíto partnerství s lyžařskou školou TIMSKI , vedenou paní Hankou Jurčkovou a 25.12.2010 byla zahájena veřejná sbírka s působností v celé ČR, první umístění je ve skiareálu v Horním Podluží.

Celkové příjmy a výdaje pro rok 2010 :

Příjmy : 432 926,- Kč od sponzorů, dárců a z benefičních akcí

Výdaje : 772 490,- Kč

Všem sponzorům a členům sdružení děkujeme.