První pomoc

Včasná první pomoc při popáleninovém úrazu může zabránit zvyšování stupně popálení nebo zvětšování postižené tělesné plochy.

Co je třeba dělat pokud k takovému zranění dojde ve vašem okolí ?

Zamezit dalšímu působení zdroje popálení nebo opaření, tzn. uhašení a sejmutí hořícího nebo horkou tekutinou prosáklého oděvu, při hoření oděvu hořící osobu povalit a koulet po zemi, případně jednorázově polít vodou. Přiškvařený oděv neodstraňujte! V případě poranění elektrickým proudem je třeba s maximální opatrností přerušit kontakt zraněného se zdrojem proudu.

Sejmout doplňky - například prstýnky, řetízky, náušnice, hodinky, aj.

Chladit plochy menšího rozsahu vodou nejlépe o teplotě 8°C - stačí voda z kohoutku, ale nebalit postiženého do mokrých přikrývek (riziko podchlazení a prohloubení popáleninového šoku). Chlazení se doporučuje po co nejdelší dobu - zabrání se tak prohloubení popálené plochy. Chladíme pouze obličej, krk, ruce! Při poleptání chemickými prostředky (domácí čističe odpadu např. Krtek) použít dlouhodobě proud vody k oplachování plochy.

Na postiženou plochu nedávat žádné masti a krémy, zásypy. Nejlépe je použít čistý mokrý obklad (kapesník nebo ručník).

Zavolat RZP, při menším rozsahu dopravit postiženého do nemocnice vlastním vozem.

Postižený by se během transportu měl co nejméně namáhat - vyčerpání přispívá ke zhoršení celkového stavu. Raněného posadíme nebo položíme, snažíme se ho uklidnit a chráníme ho před prochladnutím (např. přikrývkou).

Nikdy nepodcenit zranění a neodkládat návštěvu lékaře!!!