Stanovy

Čl. 1
Název, sídlo a právní statut

Název: BOLÍTO
Sídlo: Šrobárova 50, Praha 10, Vinohrady, 110 00
Právní statut: Občanské sdružení
registraci M.V. dne 29.9.2003, pod č.j. KI/1-1/55115/03-R, IČO: 266 40 503

Čl. 2
Poslání občanského sdružení BOLÍTO

Základním posláním občanského sdružení BOLITO je podpora lidí po těžkých popáleninových úrazech a prevence termických poranění

Čl. 3
Předmět činnosti a cíle činnosti občanského sdružení BOLITO

  • Vytváření preventivních programů termických poranění
  • Realizace rehabilitačních programů pro pacienty s jizevnatými deformitami po popáleninách
  • Poskytování poradenských služeb a psychologické podpory lidem po popáleninách, vedoucích k návratu do běžného života
  • Činnost směřující k vyrovnávání příležitostí lidí s rozsáhlými popáleninami a vedoucí k obhajobě a podpoře práva na jejich lidskou důstojnost
  • Podpora rodičovských aktivit ve prospěch dětí s popáleninam
  • Tvorba edukačních programů pro popálené pacienty a jejich rodinám
  • Poskytování sociálně – právního poradenství pacientům po popáleninách a jejich rodinám z celé České republiky

Čl. 4
Práva a povinnosti členů

Práva členů
Základním právem každého člena tohoto občanského sdružení je podílet se na činnosti tohoto občanského sdružení, účastnit se schůzí a být volen do orgánů sdružení. Každý člen má právo vyslovovat svobodně svoje názory na činnost tohoto občanského sdružení a vznášet svoje návrhy a připomínky k jeho činnosti.

Povinnosti členů
Každý člen musí dodržovat stanovy sdružení, hájit jeho zájmy a poslání.

Čl. 5
Zdroje majetku

Zdroje majetku tohoto občanského sdružení tvoří prostředky získané z darů, dotací a příspěvků od státu, obcí, právnických a fyzických osob z České republiky i zahraničí. Dalšími příjmy mohou být např. členské příspěvky, výnosy z vlastního majetku, úroky z vkladů, příjmy z poradenské a ediční činnosti. Zdroje musí být v souladu s posláním tohoto občanského sdružení.

Čl. 6
Členství

Členství vzniká písemným prohlášením osoby, která se chce stát členem tohoto občanského sdružení a současným nebo následným souhlasem odpovídajícího orgánu sdružení.
Členství zaniká prohlášením člena o výpovědi svého členství nebo vyloučením z vážných a odůvodněných případech Radou.

Čl.7
Organizační struktura

Výkonným orgánem sdružení je Rada, kterou volí řádní členové sdružení jednou v tajných volbách ze svých řad.
Rada se skládá ze tří členů a schází se minimálně jednou a půl roku. Na prvním zasedání Rady je volen její předseda. Rada rozhoduje o veškerých organizačních záležitostech sdružení a vytváří a kontroluje celkovou koncepci a směřování občanského sdružení.

Čl. 8
Jednací řád Rady

Jednací řád upravuje zásady a rozhodování Rady.
Jednání Rady svolává, vede a řídí předseda Rady. O každém jednání se napíše záznam, který podepíší minimálně 2/3 členů Rady. Součástí zápisu je listina prezence.
O personálních otázkách, zejména o volbě předsedy a členů Rady, jejich odvolávání a přijímání a odvolávání zaměstnanců sdružení, se rozhoduje tajným hlasováním.
O finančních otázkách, přesahuje – li částka k rozhodování 50 000,-Kč, se rozhoduje veřejným hlasováním. Veřejným hlasováním se rozhoduje také o změně stanov a o projektech podávaných občanským sdružením.
Rada je usnášeníschopná, pokud se jejího jednání zúčastní nejméně 2/3 členů Rady. Rozhodnutí Rady jsou platné, pokud je přijala nadpoloviční většina hlasujících.

Čl. 9
Statutární orgány sdružení

Statutárním zástupcem sdružení je jeho předseda, který má podpisové právo a zastupuje občanské sdružení navenek. Svolává schůze Rady, které řídí a zajišťuje, aby byl z nich proveden řádný zápis. V nepřítomnosti jej zastupuje zvolený zástupce. Zajistí každoročně provedení revize se získanými finančními prostředky vlastním revizním orgánem.

Čl.10
Užití finančních prostředků

Finanční prostředky smí občanské sdružení vynakládat výhradně v soulady s předmětem činnosti a cíly, které si stanovilo.

Čl. 11
Zánik sdružení

Občanské sdružení zaniká, pokud návrh na jeho zánik předloží některý z členů Rady a je odsouhlasen ve veřejném hlasování nadpoloviční většinou členů na mimořádné schůzi. Ta je svolána výhradně za účelem zániku sdružení. Rozhoduje se na ní také o tom, na jaké veřejně prospěšné účely se věnuje případný finanční zůstatek sdružení.